ตารางงานปฏิบัติธรรม (ปริวาสกรรม) ในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
วันเปิดงานวันสุดท้ายสถานที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประธานดำเนินงานเบอร์โทรติดต่อหมายเหตุ
๑๑ พ.ย. ๖๐๒๐ พ.ย. ๖๐ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษกนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี088-3488-606งานจบไปแล้ว
๒๓ พ.ย. ๖๐๒ ธ.ค. ๖๐สถานปฏิบัติธรรมจอมทองดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม091-6788-304งานจบไปแล้ว
๒๗ พ.ย. ๖๐๖ ธ.ค. ๖๐วัดเนกขัมมาราม หนองข่าพนาพนาอำนาจเจริญพระครูสิริภาวนาภิรม 089-2839-680งานจบไปแล้ว
๑ ธ.ค. ๖๐๑๐ ธ.ค. ๖๐ที่พักสงฆ์ป่าศรีพันดอน แก่งศรีโคตรโนนก่อสิรินธรอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล 085-9298-798งานจบไปแล้ว
๑ ธ.ค. ๖๐๑๐ ธ.ค. ๖๐วัดป่าธรรมวิเวก ดอนหอดอนหอบ้านผืออุดรธานีพระครูวิวิตอรัญธรรม 087-2463-851งานจบไปแล้ว
๕ ธ.ค. ๖๐๑๔ ธ.ค. ๖๐วัดโคกสะอาด โคกสะอาดไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระครูวิสุทธิธรรมโสภณ 089-4242-899งานจบไปแล้ว
๖ ธ.ค. ๖๐๑๕ ธ.ค. ๖๐วัดพิชโสภาราม เรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 086-2222-527งานจบไปแล้ว
๑๐ ธ.ค. ๖๐๑๙ ธ.ค. ๖๐วัดนาหว้า นาหว้านาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพระครูปทุมธรรมคุณ 091-3473-746งานจบไปแล้ว
๑๐ ธ.ค. ๖๐๑๙ ธ.ค. ๖๐วัดโคกสว่าง อีเติ่งหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 086-1471-894งานจบไปแล้ว
๑๒ ธ.ค. ๖๐๑๙ ธ.ค. ๖๐วัดป่าคำเม็ก ( ไม่มีปริวาส ) น้อยคำเม็กผาน้ำย้อยหนองพอกร้อยเอ็ดพระมหาธนศักดิ์ มหาปุญฺโญ 097-3254-968งานจบไปแล้ว
๑๔ ธ.ค. ๖๐๒๓ ธ.ค. ๖๐วัดอำนาจ อำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญพระครูสิริสีลวัตร 086-2462-724งานจบไปแล้ว
๑๖ ธ.ค. ๖๐๒๕ ธ.ค. ๖๐๑๗๓๑/๕ ม.๖ (ไม่มีปริวาส) เขตประชาพัฒน์อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีเจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ 081-9260-538งานจบไปแล้ว
๑๘ ธ.ค. ๖๐๒๗ ธ.ค. ๖๐วัดป่าศีลาราม นากระตึบท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ดพระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ 083-3337-877งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๖๐๒๙ ธ.ค. ๖๐วัดเวฬุวัน ไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีพระครูเวฬุวันสุตกิจ 081-7604-129งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๖๐๒๙ ธ.ค. ๖๐วัดยางกระเดา ยางกระเดาท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 092-9455-455งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๖๐๒๙ ธ.ค. ๖๐ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูวิโรจน์ศรัทธานุกูล 081-1838-046งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๖๐๒๙ ธ.ค. ๖๐วัดป่าสำโรง สำโรงสำโรงตาลสุมอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 085-4166-754งานจบไปแล้ว
๒๑ ธ.ค. ๖๐๓๐ ธ.ค. ๖๐วัดศรีบุญนาค เตยขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระอาจารย์วิเศษ วิชิโต 094-5219-619งานจบไปแล้ว
๒๒ ธ.ค. ๖๐๓๑ ธ.ค. ๖๐วัดนาดี นาดีหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม 089-8482-041งานจบไปแล้ว
๓ ม.ค. ๖๑๑๒ ม.ค. ๖๑วัดบ้านเก่าบ่อ แสนสุขหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญพระครูภาวนากิจจาทร 085-0235-235งานจบไปแล้ว
๔ ม.ค. ๖๑๑๓ ม.ค. ๖๑วัดสารภี สารภีสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานีพระอธิการวานิช ติกฺขวีโร 061-1031-800งานจบไปแล้ว
๔ ม.ค. ๖๑๑๓ ม.ค. ๖๑วัดป่าพุทธนิมิต ฮีคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 084-7459-602งานจบไปแล้ว
๕ ม.ค. ๖๑๑๔ ม.ค. ๖๑วัดนาหนองทุ่ง นาหนองทุ่งแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูปริยัตยานุการ 094-2677-223งานจบไปแล้ว
๕ ม.ค. ๖๑๑๔ ม.ค. ๖๑วัดป่านาสะอาด นาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระปลัด สงวน อนุตฺตโร 094-1849-787งานจบไปแล้ว
๖ ม.ค. ๖๑๑๕ ม.ค. ๖๑วัดสายนาดง สายนาดงโคกก่งชานุมานอำนาจเจริญเจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล 088-3674-665งานจบไปแล้ว
๘ ม.ค. ๖๑๑๖ ม.ค. ๖๑วัดป่าหัวน้ำ หัวน้ำโซงน้ำยืนอุบลราชธานีงานจบไปแล้ว
๑๒ ม.ค. ๖๑๒๑ ม.ค. ๖๑วัดอรุณสวัสดิ์ บากหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม 089-8482-041งานจบไปแล้ว
๑๔ ม.ค. ๖๑๒๓ ม.ค. ๖๑วัดเอี่ยมวนาราม ม่วงเดียดคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอธิการหนูจันทร์ จนฺทูปโม 089-2827-557งานจบไปแล้ว
๑๔ ม.ค. ๖๑๒๓ ม.ค. ๖๑วัดบ้านห้วยยาง ห้วยยางเจียดเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 089-9468-852งานจบไปแล้ว
๑๕ ม.ค. ๖๑๒๔ ม.ค. ๖๑สำนักปฏิบัติธรรมภูนกหงษ์ แก้งอะฮวนท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี งานจบไปแล้ว
๑๕ ม.ค. ๖๑๒๔ ม.ค. ๖๑วัดศรีสงคราม ท่าบ่อท่าบ่อศรีสงครามนครพนมพระครูสิริปัญญาวิชัย 087-2187-701งานจบไปแล้ว
๑๗ ม.ค. ๖๑๒๖ ม.ค. ๖๑วัดปัจฉิมวัน เสารีกเสารีกพนาอำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา รวิวณฺโณ 081-3211-599งานจบไปแล้ว
๑๘ ม.ค. ๖๑๒๗ ม.ค. ๖๑วัดนาไผ่ นาไผ่เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีพระอธิการ จงกล คมฺภีรธมฺโม 094-5219-619งานจบไปแล้ว
๒๐ ม.ค. ๖๑๒๙ ม.ค. ๖๑ที่พักสงฆ์ป่าช้านาห้วยแดง นาห้วยแดงโนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 089-9179-101งานจบไปแล้ว
๒๒ ม.ค. ๖๑๓๑ ม.ค. ๖๑วัดนาหว้า นาหว้าหนองสิมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวชิรธรรมโสภณ 081-8769-335งานจบไปแล้ว
๒๓ ม.ค. ๖๑๑ ก.พ. ๖๑วัดโพธิ์ศรี ทรายพูลขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล 063-1452-500งานจบไปแล้ว
๒๕ ม.ค. ๖๑๓๐ ม.ค. ๖๑สวนป่าปฏิบัติธรรมบ้านตะกั่วป่า ตะกั่วป่าตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่นพระมหาเจริญ อกฺกโชติ 098-2032-500งานจบไปแล้ว
๒๖ ม.ค. ๖๑๓๐ ม.ค. ๖๑วัดบ้านโสกดู่ โสกดู่บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมาพระมหาเชาว์ ฐานรโต 094-4909-599งานจบไปแล้ว
๒๘ ม.ค. ๖๑๖ ก.พ. ๖๑วัดพระธาตุดอยฮาง ดอยแม่แอบดอยฮางเมืองเชียงรายพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ 081-0207-458งานจบไปแล้ว
๑ ก.พ. ๖๑๑๐ ก.พ. ๖๑วัดพระพุทธบาท เปลือยส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษพระครูสุเมธศีลคุณ 086-2296-735งานจบไปแล้ว
๑ ก.พ. ๖๑๑๐ ก.พ. ๖๑วัดโนนจิก โนนจิกน้อยกุดชุมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพระครูสมุห์สุนทร จารุวณฺโณ งานจบไปแล้ว
๒ ก.พ. ๖๑๑๑ ก.พ. ๖๑วัดศรีบุญเรือง หาดแพงหาดแพงศรีสงครามนครพนมพระปลัด ศักดิ์ศรี จนฺทวํโส 090-8402-855งานจบไปแล้ว
๒ ก.พ. ๖๑๑๑ ก.พ. ๖๑วัดป่าบ๋าพอก บ๋าพอกหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม 088-1088-439งานจบไปแล้ว
๔ ก.พ. ๖๑๑๔ ก.พ. ๖๑วัดโนนแดงจันทราวาส โนนแดงขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล 085-4901-358งานจบไปแล้ว
๘ ก.พ. ๖๑๑๗ ก.พ. ๖๑วัดสิงห์ทอง ตูมม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานีพระครูวิศาลสุวรรณคุณ 084-9617-208งานจบไปแล้ว
๙ ก.พ. ๖๑๑๘ ก.พ. ๖๑วัดป่ายางกลาง ยางกลางยางน้ำยืนอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 061-4603-241งานจบไปแล้ว
๙ ก.พ. ๖๑๑๘ ก.พ. ๖๑วัดเกาะแก้ว หนองสามสีหนองสามสีเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ 084-8389-279งานจบไปแล้ว
๑๑ ก.พ. ๖๑๒๐ ก.พ. ๖๑วัดแปลงกระถิน แปลงกระถินหัวถนนพนัสนิคมชลบุรีพระครูสิริภาวนาภิรม 083-8086-197งานจบไปแล้ว
๑๒ ก.พ. ๖๑๒๑ ก.พ. ๖๑วัดสระบัว หนองผือหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม 089-8482-041งานจบไปแล้ว
๑๕ ก.พ. ๖๑๒๓ ก.พ. ๖๑วัดสว่างอารมณ์ นาขนันแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูศรีสุตาลังการ 085-2513-159งานจบไปแล้ว
๑๖ ก.พ. ๖๑๒๕ ก.พ. ๖๑วัดปฏิรูป ปฏิรูปศรีสงครามศรีสงครามนครพนมพระครูวิจิตรสุตาธิคุณ 087-4376-159งานจบไปแล้ว
๑๙ ก.พ. ๖๑๒๘ ก.พ. ๖๑วัดป่าบูรพาราม หนองมะเกลือดงชนเมืองสกลนครพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 063-3596-496งานจบไปแล้ว
๒๓ ก.พ. ๖๑๑ มี.ค. ๖๑สำนักสงฆ์ ป่าช้า สีลำดวน เหล่าแคเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีหลวงปู่ ลี โกวิโท 094-5219-619งานจบไปแล้ว
๒๔ ก.พ. ๖๑๔ มี.ค. ๖๑วัดโพนสูง ดอนโทนขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 089-5826-608งานจบไปแล้ว
๒๖ ก.พ. ๖๑๗ มี.ค. ๖๑วัดพนอมทุ่ง พนอมทุ่งพนอมท่าอุเทนนครพนมพระไพรัตน์ ชินวโร 084-4973-418งานจบไปแล้ว
๑ มี.ค. ๖๑๑๐ มี.ค. ๖๑วัดป่าลาดคำ ไชยมงคลบุ่งเมืองอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ 083-3862-995งานจบไปแล้ว
๑ มี.ค. ๖๑๑๐ มี.ค. ๖๑วัดยางเครือ ยางเครือหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 085-7781-415งานจบไปแล้ว
๑๑ มี.ค. ๖๑๒๐ มี.ค. ๖๑วัดหนองเหล็ก หนองเหล็กโพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ดพระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ 084-3895-589งานจบไปแล้ว
๑๒ มี.ค. ๖๑๒๑ มี.ค. ๖๑วัดพนมดีสีลาราม แก้งหลักด่านหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม 089-8482-041งานจบไปแล้ว
๑๒ มี.ค. ๖๑๒๑ มี.ค. ๖๑วัดป่าหนองบัว คอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ 089-5799-912งานจบไปแล้ว
๒๓ มี.ค. ๖๑๑ เม.ย. ๖๑วัดพิชโสภาราม เรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 086-2222-527งานจบไปแล้ว
๑ เม.ย. ๖๑๙ เม.ย. ๖๑ที่พักสงฆ์วัดใหม่สันติสุข (ไม่มีปริวาส) โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมพระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ ภทฺทโก 089-2495-814งานจบไปแล้ว
๑ เม.ย. ๖๑๑๕ เม.ย. ๖๑ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก นาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีพระอาจารย์ เสรี ธมฺมธโร 088-3488-606งานจบไปแล้ว
๑๗ เม.ย. ๖๑๒๖ เม.ย. ๖๑วัดสนมหมากหญ้า สนมหมากหญ้าแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี 080-7321-035งานจบไปแล้ว
๑๘ เม.ย. ๖๑๒๗ เม.ย. ๖๑วัดนาฬิกาวาส โนนสูงหนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ 085-6123-995งานจบไปแล้ว
๒ พ.ค. ๖๑๑๑ พ.ค. ๖๑วัดป่าโนนเก่าห้วย ไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 089-4242-899งานจบไปแล้ว
๑๗ พ.ค. ๖๑๒๖ พ.ค. ๖๑วัดสัลเลขธรรม จิกแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีพระอาจารย์จันลา รวิวณฺโณ 081-6608-846งานจบไปแล้ว
๒๑ พ.ค. ๖๑๓๐ พ.ค. ๖๑วัดตะเคียนทอง (ไม่มีปริวาส) ตะเคียนทองเขาคิชกูฏจันทบุรีพระครูสุธรรมวิริยาลังการ 085-2568-394งานจบไปแล้ว
๒๑ พ.ค. ๖๑๓๐ พ.ค. ๖๑สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม 091-6788-304งานจบไปแล้ว
๒๙ พ.ค. ๖๑๗ มิ.ย. ๖๑วัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรีพระครูกาญจนธรรมชัย 092-9184-585งานจบไปแล้ว
๑ มิ.ย. ๖๑๑๐ มิ.ย. ๖๑ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูวิโรจน์ศรัทธานุกูล 081-1838-046งานจบไปแล้ว
๕ มิ.ย. ๖๑๑๔ มิ.ย. ๖๑วัดศรีมงคล นายูงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญพระครูสุภัทรธรรมจารี 086-2547-507งานจบไปแล้ว
๑๓ ก.ค. ๖๑๒๒ ก.ค. ๖๑วัดพิชโสภาราม (หน้าพรรษา) เรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม 086-2222-527งานจบไปแล้ว