อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.
(รับ) ปาณาติปาตา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า;
อะทินนาทานา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว;
อะพรัห๎มะจะริยา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์;
มุสาวาทา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง;
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท;
วิกาละโภชะนา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำ การขับเพลง การดนตรี การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล, การทัดทรงสวมใส่, การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องหอมและเครื่องผัดทา;
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี,
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่ ดังนี้แล ฯ
-----------------------