คาถาขอฝน
(สวดตามกำลังวัน)
สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา
อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ นิธิง กากัสสะ นาสะยะ
กากัง โสกายะ รันเธหิ มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ
-----------------------
คาถาขอฝน (อีกแบบ)
สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา
ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา
วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง
จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง
อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติฯ
-----------------------