วันทาตอนเย็น
วันทามิ ภันเต, เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน, สุปะติฏฐิตัง, สารีริกะธาตุมะหา-โพธิง, พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา, กายะสา, วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน, อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา ฯ
(กราบ)
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ สาธุ, อะนุโมทามิ ฯ
(กราบ)
วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง, โพธิรุกขัง เจติยัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ มาตาปิตาครูอุปัชฌาอาจะริยะคุณัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง, อะนาคะตัง เม โทสัง, ปัจจุปปันนัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ สาธุ, สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิ ฯ
(กราบ ๓ ครั้ง)
-----------------------