ธรรมบรรยาย
โดย หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)


คลิกที่รายชื่อธรรมะเพื่อฟัง

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑
101 - กฎธรรมชาติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (207)
102 - กฎหมายโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (167)
103 - กรรมของสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (161)
104 - กรรมปรุงแต่ง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
105 - การถือนิสสัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (150)
106 - การสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (145)
107 - จิตคุ้นเคยกามคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
108 - ชีวิตไม่สมปรารถนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (155)
109 - ทำบุญให้ถูกบุญ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (146)
110 - เพิ่มสติเพื่อลดความเป็นบ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
111 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (159)
112 - โรคกาย โรคใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (152)
113 - ลมหายใจแม่เพื่อลูก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (154)
114 - โลภะ โทสะ โมหะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (142)
115 - สามีภรรยา ๔ คู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (159)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๒
201 - การเสวยเวทนาของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (165)
202 - การอบรมอินทรีย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (150)
203 - ขบวนการของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (144)
204 - ค่าของความดี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (137)
205 - ทานที่มีอานิสงส์มาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (137)
206 - ทำความเข้าใจเบญจขันธ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (154)
207 - บวช ๔ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (143)
208 - ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)
209 - ปรับปรุงจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (152)
210 - เฝ้าสังเกตสภาวะธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
211 - พ้นทุกข์ได้ด้วยขันติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (149)
212 - ร้อนกายเย็นใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (130)
213 - เล่ห์กลกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
214 - วิธีแก้ราคะกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (143)
215 - อย่าเหม็นก่อนตาย ทำดีไว้เป็นมรดกโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (144)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๓
301 - กำหนดความอยากเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (139)
302 - กิเลสดับได้ด้วยวิปัสสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (148)
303 - กิเลสปิดตาบังใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (143)
304 - แก้ปัญหาชีวิตอย่างถาวร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (143)
305 - ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (136)
306 - ความมั่นคงของพระธรรมวินัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (148)
307 - จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (144)
308 - ชีวิตคือความเป็นอยู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (133)
309 - บวชเพื่อออกจากทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
310 - บาปทางวาจา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)
311 - ประโยชน์ของการกำหนดต้นจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (139)
312 - พิจารณารูปนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (149)
313 - รู้จักทุกข์ รู้จักจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (146)
314 - วิธีกำจัดกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (147)
315 - สิ้นอาสวะถึงสันติลักษณะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (142)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๔
401 - กำหนดทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
402 - ขอขมามารดาบิดาลับหลัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (131)
403 - ความเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (133)
404 - เงื้อมมือมาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (131)
405 - ฉลาดในการสั่งสมบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
406 - ดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (148)
407 - น้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)
408 - บวชสนองคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
409 - ปัญหาของชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (136)
410 - ภิกษุใจเพชร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
411 - โลกธรรม ๘ ประการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (137)
412 - โลกแห่งความผิดหวัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (142)
413 - ศีลคุ้มครองจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
414 - สายทางของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (150)
415 - อารมณ์กรรมฐาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๕
501 - การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (139)
502 - เครื่องประดับคือศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (151)
503 - ตำรายาแก้ปัญหาความทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (133)
504 - ธาตุทึบ ธาตุฉลาด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
505 - ปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (142)
506 - เป็นทุกข์เพราะหู - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
507 - แผ่เมตตาฆ่าความโกรธ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (147)
508 - พลังแห่งบาป เกิดร่วมกับจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (147)
509 - เมตตาธรรมค้ำจุนโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
510 - ยาขนานเอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
511 - ยารักษาโรคเบื้องต้นถึงที่สุด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
512 - โรคทางกายกับโรคทางใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (126)
513 - วิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (144)
514 - สอนวินัยพระใหม่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (144)
515 - อารมณ์ของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (135)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๖
601 - การแสวงหาสิ่งที่จะต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (214)
602 - กำหนดต้นจิตแยกรูปแยกนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (191)
603 - กำหนดถูกต้องแล้วบาปไม่เกิด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
604 - กำหนดรู้เวทนา ความคิด เสียง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (186)
605 - เข้าส่งอารมณ์ ๖ กาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (139)
606 - ปฏิบัติตรงเพื่อเห็นธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (175)
607 - สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (182)
608 - อายตนะ ๖ เป็นบ่อเกิดของบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (167)
609 - นาภายในนาภายนอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (76)
610 - เกิดเป็นคนอย่าจนน้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (75)
611 - บุญเป็นเพื่อนดี บาปเป็นเพื่อนชั่ว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (82)
612 - รู้เท่าทันกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (76)
613 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีโภคะมาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (79)
614 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (81)
615 - ขันธ์ห้าเป็นของหนัก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (78)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๗
701 - กรรมฐานขี้ยา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (170)
702 - การเกิดมาเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
703 - จิตเสวยทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (162)
704 - หลักการสังหารกิเลสโดยตรง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (155)
705 - กำหนดต้นจิตเพื่อดับตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
706 - เกิดมาเพื่อสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (152)
707 - กรรมนิยม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (157)
708 - ล่วงทุกข์ได้เพราะบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (150)
709 - มนุษย์ ๕ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (171)
710 - ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
711 - ปริวาสกรรม - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มี.ค. ๕๐)
ดาวน์โหลด (82)
712 - การอบรมอินทรีย์ (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มิ.ย. ๕๐)
ดาวน์โหลด (72)
713 - กรรมบันดาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (68)
714 - ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (81)
715 - กถาพรรณนาคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (73)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๘
801 - เข้าใจทุกข์แล้ว ก็เข้าใจโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (77)
802 - กลิ่นของศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (68)
803 - กิเลสผู้ยิ่งใหญ่ ฆ่ามันได้อย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (66)
804 - การสนองคุณบิดา-มารดาอย่างสูง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (70)
805 - โทษของนิวรณ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (71)
806 - การให้ทานที่เห็นผลในปัจจุบัน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (66)
807 - ผู้มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (79)
808 - กำหนดต้นจิตเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (70)
809 - จิตเก็บทั้งบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (67)
810 - ทวารทั้ง ๙ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (62)
811 - นักบวช ๔ จำพวก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (60)
812 - บุญเป็นมงคลยอดชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (62)
813 - การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (62)
814 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (58)
815 - จุดบอดของพระศาสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๙
901 - ผลของทานต่างกันอย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (63)
902 - แสงปัญญาส่องใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (62)
903 - ภาวะของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (56)
904 - บิดา-มารดา คือผู้ให้ชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (60)
905 - พญาจิตราชผู้ครองกายนคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (60)
906 - มุมของโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
907 - ทานอุปปารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
908 - บารมีธรรมค้ำชูจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
909 - ร่างกายเป็นของไม่จีรัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (58)
910 - กิเลิสย่อมรั่วรดจิตที่ไม่รักษา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (60)
911 - จิตตกอยู่ในวงล้อมของกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (56)
912 - ทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (27)
913 - จิตสั่งการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (24)
914 - มหาบุญมหากุศล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (26)
915 - ความเป็นจริงของสังขาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (26)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑๐
1001 - ความเอื้อเฟื้อของพระเถระ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (26)
1002 - ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (25)
1003 - เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (29)
1004 - บุญข้าวสาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (27)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (33)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (33)
1006 - เรื่องของเทวดา (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (24)
1007 - วิสัยทัศน์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (23)
1008 - โลกนี้คือละคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (20)
1009 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (19)
1010 - อิริยาบถปิดบังทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (10)