ธรรมบรรยาย
โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)


คลิกที่รายชื่อธรรมะเพื่อฟัง

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑
101 - การฝึกจิต - พระครูสิริภาวนาภิรม (๙ ก.ค. ๕๙)
ดาวน์โหลด (355)
102 - การระวังจิต - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดโพนสูง ๒๕ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (367)
106 - คุณธรรม ๖ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าบ้านน้ำท่วม ๔ ก.พ. ๕๐)
ดาวน์โหลด (692)
107 - พระศาสนา - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าบ้านน้ำท่วม ๕ ก.พ. ๕๐)
ดาวน์โหลด (69)
108 - การสำรวมอินทรีย์ (๑) - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๖ ก.ค. ๕๐)
ดาวน์โหลด (71)
109 - พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๘ ก.พ. ๕๐)
ดาวน์โหลด (152)
110 - ภัยในวัฏสงสาร - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าดงเย็น ๓ มี.ค. ๕๒)
ดาวน์โหลด (139)
111 - บารมี - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าดงเย็น ๔ มี.ค. ๕๒)
ดาวน์โหลด (82)
112 - หนอ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดดอนป้าช้าบ้านคำหว้า ๒๓ พ.ย. ๕๒)
ดาวน์โหลด (74)
113 - ธรรมะ ๔ ข้อที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ๒๕ พ.ย. ๕๒)
ดาวน์โหลด (68)
114 - ศีล สมาธิ ปัญญา - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ๒๒ ธ.ค. ๕๒)
ดาวน์โหลด (116)
115 - ธรรมอันเป็นยาอายุวัฒนะ - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ๒๔ ธ.ค. ๕๒)
ดาวน์โหลด (96)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๒
201 - ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์สมประสงค์ ๒๙ ธ.ค. ๕๒)
ดาวน์โหลด (127)
202 - การปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดปัจฉิมวัน ๑๘ ม.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (57)
203 - แนวทางการปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดปัจฉิมวัน ๒๒ ม.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (53)
204 - อานิสงส์ของการประพฤติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดปัจฉิมวัน ๒๖ ม.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (59)
205 - สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนา - พระครูสิริภาวนาภิรม (๓๐ ม.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (79)
206 - ปฏิบัติธรรมต้องมีศรัทธา - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าหนองบัว ๑๘ ก.พ. ๕๓)
ดาวน์โหลด (58)
207 - หนทางสู่นิพพาน - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดโพนสูง ๒๔ ก.พ. ๕๓)
ดาวน์โหลด (72)
208 - อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม (๑) - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดโพนสูง ๒ มี.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (55)
209 - ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๖ ก.ค. ๕๓)
ดาวน์โหลด (64)
210 - สำรวมจิต พิชิตกิเลส - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์ ๑๖ ธ.ค. ๕๕)
ดาวน์โหลด (62)
211 - โอวาทปาติโมกข์ - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์ ๑๗ ธ.ค. ๕๕)
ดาวน์โหลด (149)
212 - อุปาทาน - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์ ๑๘ ธ.ค. ๕๕)
ดาวน์โหลด (73)
213 - การปฏิบัติธรรมให้ได้ผล - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดหนองเหล็ก ๑๕ มี.ค. ๕๖)
ดาวน์โหลด (55)
215 - การสำรวมอินทรีย์ (๒) - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแก้งเกลี้ยง ๑๙ เม.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (63)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๓
301 - ภัยของผู้บวชใหม่ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแก้งเกลี้ยง ๒๐ เม.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (72)
302 - การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเร็ว - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๕ ก.ค. ๕๖)
ดาวน์โหลด (64)
303 - การฝึกจิต - พระครูสิริภาวนาภิรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ๖ ก.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (65)
304 - สาระของชีวิต - พระครูสิริภาวนาภิรม (สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ๗ ก.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (66)
305 - การประพฤติพรหมจรรย์ - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๒๒ พ.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (56)
306 - สภาวะธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๒๖ พ.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (64)
307 - การเกิดดับของรูปนาม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดสายนาดง ๑๔ ม.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (64)
308 - การบำเพ็ญบารมี - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดสามแยกโพธาราม ๑๕ ม.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (51)
309 - การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเร็ว - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่านาสะอาด ๒๑ ม.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (57)
310 - อนุปุพพธรรม ๗ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดปัจฉิมวัน ๒๒ ม.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (54)
311 - มหาสติปัฏฐาน - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๕ พ.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (67)
312 - ลำดับของการเจริญภาวนา - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๘ พ.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (66)
313 - หลักการปฏิบัติให้ได้ผลดี - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๓ ก.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (54)
314 - ปริวาสกรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดรุกขาวาส ๒๓ พ.ย. ๕๗)
ดาวน์โหลด (58)
315 - รูปนาม - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์ ๑๖ ธ.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (63)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๔
401 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๕ มี.ค. ๕๒) [อานิสงส์ของการสวดมนต์] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดป่าดงเย็น)
ดาวน์โหลด (67)
402 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๗ ธ.ค. ๕๕) [การปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิด]- พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์)
ดาวน์โหลด (59)
403 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๙ ธ.ค. ๕๕) [การอุทิศส่วนบุญ] - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์)
ดาวน์โหลด (60)
404 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๒๐ ธ.ค. ๕๕) [ปฏิบัติดีจะมีสุข] - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์)
ดาวน์โหลด (56)
405 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๒๕ มี.ค. ๕๖) [การอบรมจิต] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (62)
406 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๒๗ มี.ค. ๕๖) [ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (58)
407 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๒ ก.ค. ๕๖) [บาปเป็นเหตุแห่งทุกข์] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (63)
408 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๓ ก.ค. ๕๖) [จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (56)
409 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๕ ก.ค. ๕๖) [ปัจจัตตัง] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (59)
410 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๖ ก.ค.๕๖) [ดูจิตดูใจ] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (63)
411 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๗ ก.ค. ๕๖) [เรารักษาธรรม ธรรมรักษาเรา] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (68)
412 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๖ พ.ค. ๕๗) [อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง] - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง)
ดาวน์โหลด (65)
413 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๒๙ มิ.ย. ๕๗) [อารมณ์พระกัมมัฏฐาน] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (58)
414 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๒ ก.ค. ๕๗) [ทางแห่งความพ้นทุกข์] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (57)
415 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๓ ก.ค. ๕๗) [สังขารมันไม่เที่ยง] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (58)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๕
501 - กาลและมิใช่กาล - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ๒๗ ธ.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (68)
502 - สติปัฏฐาน ๔ - พระครูสิริภาวนาภิรม (สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ๓๐ ธ.ค. ๕๗)
ดาวน์โหลด (67)
503 - หลักการปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ๖ ม.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (65)
504 - เหตุเกิดแห่งปัญญา - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดนาหนองทุ่ง ๑๒ ม.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (91)
505 - คุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (48)
506 - แก่นของพระศาสนา - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์บ้านโคกสว่าง)
ดาวน์โหลด (61)
507 - หลักปฏิบัติ ๓ ประการ (๒) - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดสุทธิวนาราม)
ดาวน์โหลด (57)
508 - สุขและทุกข์ - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (53)
509 - สมาธิ - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (64)
510 - วิชามาร ๔ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๘ ก.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (47)
511 - สิ่งที่เป็นยอด ๗ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๒๐ ก.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (50)
513 - ปฏิบัติธรรมประกอบด้วยองค์ ๔ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๒๑ ส.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (39)
514 - วัฏสงสาร - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๒๗ ส.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (43)
515 - นชีรติสูตร - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๓ ก.ย. ๕๘)
ดาวน์โหลด (44)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๖
601 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๗ ธ.ค. ๕๗) [พิจารณาความแก่] - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์)
ดาวน์โหลด (57)
605 - การให้ทาน - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (46)
609 - การภาวนา - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (48)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๗
701 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๗ ก.ค. ๕๐) [ปฏิบัติเพื่อความเป็นอิสระ] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (68)
702 - ปกิณกธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า)
ดาวน์โหลด (43)
703 - ความหมายของธรรมะ - พระครูสิริภาวนาภิรม (บ้านเขตประชาพัฒน์)
ดาวน์โหลด (40)
704 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๑๒ พ.ค. ๕๖) [การละกิเลส] - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง)
ดาวน์โหลด (55)
705 - พื้นฐานการปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง)
ดาวน์โหลด (38)
706 - อารมณ์กัมมัฏฐาน (๖ ก.ค. ๕๖) [สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (36)
707 - บุคคลผู้ประพฤติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม)
ดาวน์โหลด (54)
708 - โรคทางกายกับโรคทางจิต - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง)
ดาวน์โหลด (43)
709 - อานิสงส์ของการประพฤติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๒๔ พ.ย. ๕๖)
ดาวน์โหลด (38)
710 - อานิสงส์ของการบวช - พระครูสิริภาวนาภิรม
ดาวน์โหลด (45)
711 - ผลของการปฏิบัติธรรม - พระครูสิริภาวนาภิรม (ศูนย์ประชุมและอบรมคณะสงฆ์ห้วยแซร์)
ดาวน์โหลด (31)
712 - หัวใจของการปฏิบัติธรรม ๔ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดบ้านเก่าบ่อ)
ดาวน์โหลด (39)
714 - อารมณ์กัมมัฏฐาน [ธรรมะเบ็ดเตล็ด] - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน)
ดาวน์โหลด (37)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๘
801 - อารมณ์กัมมัฏฐาน [ผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนา] - พระครูสิริภาวนาภิรม (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน)
ดาวน์โหลด (95)
804 - ตา ๕ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๒๓ ก.ย. ๕๘)
ดาวน์โหลด (66)
805 - โลกธรรม ๘ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๖ ม.ค. ๕๙)
ดาวน์โหลด (54)
806 - เกวัฏฏสูตร - พระครูสิริภาวนาภิรม (สปธ.จอมทอง ๗ ม.ค. ๕๙)
ดาวน์โหลด (48)
807 - พึงปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธา - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดปัจฉิมวัน ๑๙ ม.ค. ๕๙)
ดาวน์โหลด (51)
808 - อารมณ์กัมมัฏฐาน [หลักการบำเพ็ญตบะธรรม] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแปลงกระถิน ๑๓ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (57)
809 - บุคคล ๓ จำพวก - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแปลงกระถิน ๑๓ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (61)
810 - สมาธิเป็นบาทแห่งวิปัสสนา - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแปลงกระถิน ๑๔ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (45)
811 - อารมณ์กัมมัฏฐาน [การประพฤติวุฏฐานวิธี] - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแปลงกระถิน ๑๕ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (47)
812 - อินทรีย์ ๕ ประการ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดแปลงกระถิน ๑๕ ก.พ. ๕๙)
ดาวน์โหลด (52)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๙
904 - อุทยัพพยญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๑ ต.ค. ๕๘ )
ดาวน์โหลด (64)
905 - ภังคญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๒ ต.ค. ๕๘ )
ดาวน์โหลด (53)
906 - ภยตูปัฏฐานญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๓ ต.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (47)
907 - อาทีนวญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๔ ต.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (49)
908 - นิพพิทาญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๕ ต.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (42)
909 - มุญจิตุกัมยตาญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๖ ต.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (44)
910 - ปฏิสังขาญาณ - พระครูสิริภาวนาภิรม (วัดพิชโสภาราม ๑๗ ต.ค. ๕๘)
ดาวน์โหลด (61)