ธรรมบรรยาย
โดย หลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ดาวน์โหลดธรรมะหลวงพ่อ : ชุดที่ ๑ | ชุดที่ ๒ | ชุดที่ ๓ | ชุดที่ ๔ | ชุดที่ ๕ | ชุดที่ ๖

คลิกที่รายชื่อธรรมะเพื่อฟัง

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑
101 - ของหายาก ๔ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (1,051)
102 - การเตรียมตัว ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (553)
103 - ความมุ่งหมายของการฟังธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (480)
104 - ชีวิตเป็นของน้อย รีบทำความเพียรเถิด - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (452)
105 - บาปกับบุญ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (441)
106 - การทำบ่อยๆ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (447)
107 - การบวช - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (441)
108 - ร่างกายเปรียบด้วยจอมปลวก - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (379)
109 - อุบายบรรเทาความโกรธ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (437)
110 - อริยทรัพย์ ๗ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (460)
111 - การเจริญพระพุทธมนต์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (413)
112 - อิทธิบาทธรรมทำให้อายุยืน - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (585)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๒
201 - การพัฒนาจิต - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (413)
202 - ธรรมะเบาสมอง - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (402)
203 - องค์คุณของผู้ปฏิบัติธรรม ๗ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (450)
204 - องค์คุณของนักปฏิบัติธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (470)
205 - ธรรมะเบ็ดเตล็ด - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (392)
206 - สติกับโมหะ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (586)
207 - แนะแนวทางการปฏิบัติ ๑ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (363)
208 - แนะแนวทางการปฏิบัติ ๒ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (300)
209 - แนะแนวทางการปฏิบัติ ๓ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (282)
210 - แนะแนวทางการปฏิบัติ ๔ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (287)
211 - พระไตรลักษณ์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (262)
212 - พระไตรลักษณ์ประหารอนุสัย - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (261)
213 - การปรับปรุงจิต - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (272)
214 - ปรับความเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (289)
215 - โรค ๒ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (306)
216 - โรคใจ ๑๐ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (353)
217 - กิเลส ๑๐ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (310)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๓
301 - นิวรณ์ ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (316)
302 - มาร ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (279)
303 - ภาพ ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (269)
304 - สิ่งขวางกั้นการบรรลุธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (269)
305 - สังโยชน์ ๑๐ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (224)
306 - สิ่งที่วิปัสสนาควรละ (โอฆะ ๔) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (288)
307 - อันตรายของการเจริญวิปัสสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (229)
308 - ชุมทางกัมมัฏฐาน - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (228)
309 - วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (231)
310 - อุปกิเลส - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (259)
311 - โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (211)
312 - สติปัฏฐาน ๔ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (236)
313 - สัมมัปปธาน ๔ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (206)
314 - อินทรีย์ ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (314)
315 - สติสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (225)
316 - ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (221)
317 - วิริยสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (228)
318 - ปีติสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (215)
319 - ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (195)
320 - สมาธิสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (198)
321 - อุเปกขาสัมโพชฌงค์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (235)
322 - อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (264)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๔
401 - การฝึกสมาธิ (๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (401)
402 - การฝึกสมาธิ (๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (343)
403 - สมาธิ (๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (344)
404 - สมาธิ (๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (282)
405 - สมาธิ (๓) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (246)
406 - สมาบัติ ๘ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (246)
407 - ฌาน-สมาบัติ (๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (428)
408 - ฌาน-สมาบัติ (๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (329)
409 - ไขข้อข้องใจเรื่องสมาบัติ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (263)
410 - อานิสงส์ของการเจริญสมาธิ (๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (287)
411 - อานิสงส์ของการเจริญสมาธิ (๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (242)
412 - รูปนาม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (255)
413 - ขันธ์ ๕ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (298)
414 - อายตนะ ๑๒ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (212)
415 - อริยสัจ ๔ ประการ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (239)
416 - วิปัสสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (227)
417 - อาการเกิดดับของวิปัสสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (218)
418 - การละอาสวะ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (235)
419 - อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (211)
420 - วิสุทธิ ๗ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (187)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๕
501 - วิมุตตายตนสูตร - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (337)
502 - อารยธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (156)
503 - ความงามของพระศาสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (374)
504 - ผู้เข้าถึงความไพบูลย์ในธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (174)
505 - สิ้นอาสวะ ถึงสันติลักษณะ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (194)
506 - ญาณโลกุตตระ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (359)
507 - คติของพระอริยบุคคล - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (185)
508 - การประพฤติวุฏฐานวิธี - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (199)
509 - ปริวาสกรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (181)
510 - การสงเคราะห์ญาติ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (160)
511 - สมาทานสัมมาทิฏฐิ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (182)
512 - การเจริญอนิมิตตเจโตสมาธิ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (242)
513 - กวนข้าวทิพย์ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (208)
514 - การปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน (๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (188)
515 - การปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน (๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (213)
516 - ตอบปัญหากัมมัฏฐาน - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (204)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๖
601 - นามรูปปริจเฉทญาน - ปัจจยปริคคหญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (315)
602 - ปัจจยปริคคหญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (274)
603 - สัมมสนญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (209)
604 - อุทยัพพยญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (243)
605 - ภังคญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (263)
606 - ภยตูปัฏฐานญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (239)
607 - อาทีนวญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (271)
608 - นิพพิทาญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (240)
609 - มุญจิตุกัมยตาญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (315)
610 - ปฏิสังขาญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (302)
611 - สังขารุเปกขาญาณ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (203)
612 - อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (197)
613 - วิปัสสนาญาณ ๑๖ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (242)
614 - สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรม - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (262)
615 - กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (222)
616 - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (217)
617 - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒) - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (201)
618 - สมถะกับวิปัสสนา - พระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (202)
700 - ชีวประวัติหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร
ดาวน์โหลด (213)