ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกๆท่าน ที่ได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์ (กุฏิพระมหาไม กิตฺติภทฺโท) ขอทุกท่านจงมีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว สามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ ถึงสุขอันไพบูลย์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ.
รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิสงฆ์
ลำดับที่รายนามเจ้าภาพจำนวนเงิน (บาท)
๑. แม่นางแก่นจันทร์ หมั้นทีเลิศ ๔๐,๐๐๐
๒. นางสุรัตน์ วงขันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐,๐๐๐
๓. ท.สมมิด-น.มานะสิน หมั้นทีเลิศ ๕,๐๐๐
๔. ท.สอนไช-น.สมจิต แพงมีสุก ๔,๐๐๐
๕. ท.บุญทะวี-น.คอนสะไหม ๔,๐๐๐
๖. ท.บุญแปง-น.มะนีวัน จันประเสริฐ ๔,๐๐๐
๗. ท.เคน-น.พรทิพ พีมบ่าว ๓,๐๐๐
๘. ท.สูนทร-น.จันเพ็ง ปัญญาลาด ๓,๐๐๐
๙. นายคำฟองและนางเกสร ใจยาว ๓,๐๐๐
๑๐. พ่อตู้เชียงบุญเพ็ง จันประเสริฐ ๒,๐๐๐
๑๑. ท.บุญเทียง-น.พีมพา ปัญญาลาด ๒,๐๐๐
๑๒. ท.ทองพัน-น.พวง ปัญญาลาด ๒,๐๐๐
๑๓. นายสมจิต วงค์ขันธ์ ๒,๐๐๐
๑๔. นายทวี-นาง กุลกัลยา พันธ์แสน ด.ช ปรมัตถ์ พันธ์แสน ๒,๐๐๐
๑๕. ท.สมนิด-น.สอน ปัญญาลาด ๑,๐๐๐
๑๖. แม่เพียงคำ ปัญญาลาด ๑,๐๐๐
๑๗. แม่แสง สัดสะดี ๑,๐๐๐
๑๘. แม่บุญยง สัดสะดี ๑,๐๐๐
๑๙. แม่วันนา พิลาวงศ์ ๑,๐๐๐
๒๐. พ่อคำผู แพงมีสุก ๑,๐๐๐
๒๑. ท.ตุ้ย-น.บุญยง สีดาพร ๑,๐๐๐
๒๒. ท.บุญเลิศ มิ่งขวัญ ๑,๐๐๐
๒๓. แม่ตู้ ขันคำ ๑,๐๐๐
๒๔. ท.บุญเพ็ง-น.สมจันทร์ ๕๐๐
๒๕. ท.หง-น.บัวไพ ๕๐๐
๒๖. น.นุด ปัญญาลาด ๕๐๐
๒๗. น.บุญพัน ๕๐๐
๒๘. นางเข็ม ร้านค้า บ.แก้งเหนือ ๕๐๐
๒๙. นายสมยศ นิมพันธุ์ จาก จ.บุรีรัมย์ ๓๐๐
๓๐. นายบุญมา ไม้กลาง ๓๐๐
๓๑. นางบังอร ชมจันทร์ และนาง สุขใจ ๓๐๐
๓๒. คุณสถิตย์-คุณมาเรียม กล่ำแสง ๒๐๐
๓๓. คุณพ่อทีม-คุณแม่อุดม พิมพ์สุข ๒๐๐
๓๔. แม่ชีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐
๓๕. นายธวัช นอลา พร้อมครอบครัว ๒๐๐
๓๖. แม่ชีปราณี คำหงษา ๑๐๐
๓๗. แม่ใจ พร้อมลูกหลาน บ.แก้งเหนือ ๑๐๐
๓๘. นางสาวภัสรวีร์ กมลสุริยวัฒน์ ๕,๐๘๐
๓๙. พระอาจารย์วิเชียร รตนะวัณโณ ๑,๐๐๐
๔๐. คุณTiyaporn Khamgunhar ๑,๐๐๐
๔๑. น.ส.ศรัณย์รัชต์ หอมสมบัติ และครอบครัว ๕๐๕.๕๕
๔๒. นางเข็ม ร้านค้า บ.แก้งเหนือ ๕๐๐
๔๓. นางบังอร ชมจันทร์ และนาง สุขใจ ๓๐๐
๔๔. นางสาว ประภาภรณ์ มันทรารักษ์ ๒๐๐
๔๕. นางสาววรรณภา พาเชื้อ ๑,๐๐๐
๔๖. พระมงคล อคฺคจิตฺโต ๑,๐๐๐
๔๗. พ่อลำพูน ผาแก้ว พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๔๘. พ่อใหญ่เลื่อม พันธ์แสน พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๔๙. แม่หนูเป่ง พุทธปอง บ.คำม่วง ๕๐๐
๕๐. คุณแม่จันทา จันดียืน ๕๐๐
๕๑. คุณพ่อแอด ทนงค์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐
๕๒. คุณพ่อใหญ่คำบุ พิสาชัย ๒๐๐
๕๓. แม่บัวเรียน วิลามาศ บ.แก้งเหนือ ๑๒๐
๕๔. แม่ชีบุญ สุภาศอน ๑๐๐
๕๕. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐
๕๖. คุณแม่ใจ ศรีสอน ๑๐๐
๕๗. น้องแจ่มใส ศรีสอน ๑๐๐
๕๘. แม่นิยม แก่นสา บ.แก้งเหนือ ๑๐๐
๕๙. คุณแม่ชีศิริลักษณะ พันธ์แสน ๑๐๐
๖๐. แม่หนูเพียร คำน้อย บ.แก้งเหนือ ๑๐๐
๖๑. แม่หนูวิง ลุนระบุตร ๑๐๐
๖๒.หลวงพ่อณรงศักดิ์ ๑,๐๐๐
๖๓.คุณรใจ เขตปราชาพัฒน์ พร้อมคณะ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๑,๖๐๐
๖๔. น.ส.สุภาภรณ์ ตาดี ๑,๐๐๐
๖๕. น.ส.สุภาวดี อเนกา ๑,๐๐๐
๖๖.คุณแม่ใหญ่เหรียน เหมแดง บ.คำม่วง ๑,๐๐๐
๖๗.พ่อไฉน มั่นชัย พร้อมครอบครัว ๖๐๐
๖๘.แม่ประครอง สีจันทร์แดง บ.นาหนองทุ่ง ๕๐๐
๖๙.แม่ประไพ ดงเจริญ(แม่นาง) บ.แก้งเหนือ ๕๐๐
๗๐.แม่บัวลอย พูลทอง บ.คำม่วง ๓๐๐
๗๑.พ่อใหญ่โฉม มังคละพลัง ๒๐๐
๗๒.พ่อใหญ่กอง มังคละพลัง ๒๐๐
๗๓.แม่เกิ่ง วิลามาศ ๒๐๐
๗๔.นายสำราญ-น.ส สุวรรณี ทาทิพย์ ๒๐๐
๗๕.แม่อำนวย ปัตไพร ๒๐๐
๗๖.แม่ใหญ่พูน มังคละพลัง ๒๐๐
๗๗.แม่สมศรี ศรีสุวะ ๒๐๐
๗๘.แม่ถาวร พิมพาพันธ์ ๑๐๐
๗๙.นาง ศรีไพ มั่นชัย ๑๐๐
๘๐.แม่อนัญญา ทองทับ บ.นาหนองทุ่ง ๑๐๐
๘๑.แม่อำพร บูรณศรี ๑๐๐
๘๒.แม่สมใจ วงศ์ขันธ์ ๑๐๐
๘๓.พระมหาสุภี ๑,๐๐๐
๘๔.แม่สำราญ บุญครอง พร้อมญาติธรรมบ้านกุดชมพู ๓,๖๔๐
๘๕.แม่ข่อง ทนงค์ พร้อมลูกหลานญาติๆ ๑,๐๐๐
๘๖.แม่เหรียน เหมแดง พร้อมลูกหลาน ๑,๐๐๐
๘๗.แม่ตื้อ สายสุดตา พร้อมครอบครัว บ.เรืองอุดม ๑,๐๐๐
๘๘.พันจ่าอากาศเอก อนงค์-แม่สุภาพรและว่าที่ร้อยตรีหญิง สิดาพัฒฑ์ จันทะสาร ๑,๐๐๐
๘๙.พ่ออำคา วริสาร พร้อมลูกหลาน ๕๐๐
๙๐.แม่สมภาณ ทองตาม ๕๐๐
๙๑.ผู้ไม่ประสงส์ออกนาม ๕๐๐
๙๒.แม่ชีชญาภา ศรีราชพัฒน์ ๒๐๐
๙๓.คุณวสิตา ฐานะ ๓๐๐
๙๔.แม่สมภาณ มังคละพลัง ๓๐๐
๙๕.น.ส. อรทัย พาดี ๓๐๐
๙๖.น.ส. ดวงธนพร สุวรรณพิมพ์ ๓๐๐
๙๗.นางสมบูรณ์ อาสาเหลา พร้อมครอบครัว ๒๔๐
๙๘.แม่นวล ยุตะวัน ๒๐๐
๙๙.แม่สำราญ จันหอม ๒๐๐
๑๐๐.น.ส. จิตสุภา เทียนหอม ๒๐๐
๑๐๑.น.ส. จิราภรณ์ เจริญท้าว ๒๐๐
๑๐๒.พ่อเสรี ไหล่หลั่ง ๒๐๐
๑๐๓.แม่บุญมี ชาหลักคำ ๒๐๐
๑๐๔.แม่ธานี โสภานเวช ๒๐๐
๑๐๕.แม่สม เจริญท้าว ๑๐๐
๑๐๖.พ่อนุการ จันหอม ๑๐๐
๑๐๗.แม่นาง ยอดเพชร ๑๐๐
๑๐๘.นางสมัย ดวงจันทร์ ๑๐๐
๑๐๙.นางวิไล ขันธ์สิงห์ ๑๐๐
๑๑๐.แม่สีฟอง สุวรรณพิมพ์ ๒๐๐
๑๑๑.ด.ช เจษฎากรณ์ คำงาม(น้องเจ.เจ)บ. คำม่วง ๒๐๐
๑๑๒.นาง ดารณี คำทวี ๑๐๐
๑๑๓.น.ส. เตือนใจ พาดี ๑๐๐
๑๑๔.พระครูสุตกิตติโสภณ จาก จ.อำนาจเจริญ ๒,๐๐๐
๑๑๕.พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ วัดป่าศีลาราม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๑,๑๔๕
๑๑๖.หลวงปู่เคน จารุธมฺโม ๕๐๐
๑๑๗.คณะอุบาสกอุบาสีกาผู้มาปฎิบัติธรรม ๒,๒๓๐
๑๑๘.แม่ชีดำ วัดบ้าานท่าประชุม ๕๐๐
๑๑๙.แม่พูวัน แก้วมะณีวงค์ ๕๐๐
๑๒๐.แม่ราตรี เทียนหอม บ.แก้งเหนือ ๓๐๐
๑๒๑.แม่พวงทอง ประเสริฐสังข์ ๒๕๐
๑๒๒.แม่วงศรี ประเสริฐสังข์ ๒๐๐
๑๒๓.แม่สมปอง ประเสริฐสังข์ ๒๐๐
๑๒๔.แม่สุพิน ไชยสิงห์ ๒๐๐
๑๒๕.แม่จันทร์เพ็ญ ทวีรัตน์ ๒๐๐
๑๒๖.แม่ทองสี วรรณา บ.แก้งหลักด่าน ๒๐๐
๑๒๗.พระพิชิต ฉนฺทปญฺโญ ๑๐๐
๑๒๘.พระอจไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐
๑๒๙.แม่นาวี จันทร์แดง ๑๐๐
๑๓๐.คุณพรรณพิไล ขันทอง ๑๐๐
๑๓๑.นายสมนึก แดงเรืองรัมย์๓๐๐


123ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>