มุมธรรมะ
ฟังธรรมบรรยาย
ภาพกิจกรรม
ตารางงานปฏิบัติธรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ
๑.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดพระพุทธบาท บ้านเปลือย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษพระครูสุเมธศีลคุณ086 2296 735
๒.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดโนนจิก บ้านโนนจิกน้อย ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานีพระครูสมุห์สุนทร จารุวณฺโณ
๓.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดศรีมงคล บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี092-1563541
๔.๒ ก.พ. ๖๒๑๑ ก.พ. ๖๒วัดศรีบุญเรือง บ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมพระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส090-8402855
๕.๒ ก.พ. ๖๒๑๑ ก.พ. ๖๒วัดป่าบ๋าพอก บ้านบ๋าพอก ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม088-1088439
๖.๘ ก.พ. ๖๒๑๗ ก.พ. ๖๒วัดสิงห์ทอง บ้านตูม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานีพระครูวิศาลสุวรรณคุณ084-9617208
๗.๙ ก.พ. ๖๒๑๘ ก.พ. ๖๒วัดป่ายางกลาง บ้านยางกลาง ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม061-4603241
๘.๙ ก.พ. ๖๒๑๘ ก.พ. ๖๒วัดเกาะแก้ว บ้านหนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ084-8389278
๙.๑๑ ก.พ. ๖๒๒๐ ก.พ. ๖๒วัดแปลงกฐิน บ้านแปลงกฐิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีพระครูสิริภาวนาภิรม083-8086197
๑๐.๑๒ ก.พ. ๖๒๒๑ ก.พ. ๖๒วัดสระบัว บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม089-8482041
๑๑.๑๕ ก.พ. ๖๒๒๓ ก.พ. ๖๒วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูศรีสุตาลังการ085-2513159
๑๒.๑๕ ก.พ. ๖๒๒๔ ก.พ. ๖๒วัดปฏิรูป บ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมพระครูวิจิตรสุตาธิคุณ087-4376159
๑๓.๑๙ ก.พ. ๖๒๒๘ ก.พ. ๖๒วัดป่าบูรพาราม บ้านหนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนครพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ063-3596496
๑๔.๒๔ ก.พ. ๖๒๔ มี.ค. ๖๒วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม089-5826608
๑๕.๒๕ ก.พ. ๖๒๓ มี.ค. ๖๒สำนักสงฆ์ป่าช้าสีลำดวน (ไม่มีปริวาส) บ้านเหล่าแค ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานีหลวงปู่ลี โกวิโท094-5219619
๑๖.๒๕ ก.พ. ๖๒๖ มี.ค. ๖๒วัดพนอมทุ่ง บ้านพนอมทุ่ง ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมพระไพรัตน์ ชินวโร084-4973418