วันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพานสักการะและธุงแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณท่าน เนื่องในพิธีทำบุญชาตกาลครบ ๘๕ ปี ของพระเดชพระคุณท่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่นี้ ขอทุกๆท่านจงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถรู้แจ้งแทงตลอดพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายและโดยเร็วด้วยเทอญ.

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐