ประมวลภาพบรรยากาศงานบุญวันบุรพาจารย์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลววงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม คณะศิษย์จึงจัดให้วันนี้เป็นวันบุรพาจารย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเดชพระคุณท่าน และทำบุญถวายพระเดชพระคุณท่านด้วย

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐