ประมวลภาพบรรยากาศการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนาของผู้ปฏิบัติธรรม ในงานบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๐ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เมตตาแสดงธรรมเสริมปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติธรรม

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐