ประมวลภาพบรรยากาศพระภิกษุและอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาและถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) (ภาพ ณ เช้าวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๐)

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐