วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้นำพาคณะพระภิกษุ แม่ชี อุบาสก และอุบาสิกา เข้าศึกษาดูงาน ณ วัดมเหยงคณ์ อ.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำระบบการบริหารงานมาปรับใช้ในการพัฒนาวัดพิชโสภารามให้ดียิ่งๆขึ้นไป
กราบสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน
กราบสักการะพระประธานในอุโบสถ
อ่างล้างจาน ณ โรงอาหาร
ลานอมตธรรม
กราบสักการะพระประธาน ณ ลานอมตธรรม
แบบจำลองวัดมเหยงคณ์
รถเข็นเก็บภาชนะ
โรงอาหาร
เครื่องทำน้ำแข็ง
โรงครัว
ที่พักอุบาสิกา
ร้านสวัสดิการของทางวัด
ถังแยกขยะ
กราบสักการะพระประธาน ณ อุโบสถเก่า
เข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณ
คณะคุณนุจรี ถวายพระพุทธรูป

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐