ประมวลภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้จัดทำในรูปแบบของจุลกฐิน โดยการนำของคุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ และครอบครัว เจ้าภาพ จัดขึ้นในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นอันมาก เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการทอดถวายผ้ากฐินในรูปแบบของจุลกฐิน ขออนุโมทนสาธุการกับคณะเจ้าภาพและผู้ร่วมบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐