ประมวลภาพศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานร่วมกันแห่มหาบุญจุลกฐินด้วยความแช่มชื่นปีติในบุญกุศล ณ วัดพิชโสภาราม วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐