ขอเชิญร่วมฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
จัดตั้งกองทุนบุญนิธิ
---------------------------------
ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ
ชื่อบัญชี :วัดพิชโสภาราม (ศาลาปฏิบัติธรรม)
เลขที่บัญชี :507-0-52517-4
ประเภทบัญชี :สะสมทรัพย์
ธนาคาร :ธนาคารกรุงเทพ สาขาเขมราฐกองทุนบุญนิธิค่าภัตตาหาร
ชื่อบัญชี :วัดพิชโสภาราม (ภัตตาหาร)
เลขที่บัญชี :507-0-52519-0
ประเภทบัญชี :สะสมทรัพย์
ธนาคาร :ธนาคารกรุงเทพ สาขาเขมราฐกองทุนบุญนิธิเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน
ชื่อบัญชี :กองทุนบุญนิธิเผยแผ่กรรมฐาน (วัดพิชโสภาราม)
เลขที่บัญชี :0200-6995-4103
ประเภทบัญชี :ฝากเผื่อเรียก
ธนาคาร :ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐกองทุนบุญนิธิพระปริยัติธรรม
ชื่อบัญชี :วัดพิชโสภาราม บ้านแก้งเหนือ
เลขที่บัญชี :0201-1382-6430
ประเภทบัญชี :บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคาร :ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐทอดกฐินสามัคคี
ชื่อบัญชี :วัดพิชโสภาราม (กฐินสามัคคี)
เลขที่บัญชี :012-1-97392-8
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ธนาคาร :ธนาคารกสิกรไทย สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี


ติดต่อสอบถาม พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาส โทร.086-2222527