ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๑.พระธนาธรณ์ฐยาฐิโตพรมกอง๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระภูมิโนนาถกโรคำมณีวงศ์๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระกัญญาขนฺติโกขันจันทา๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.พระชาญชัยชยานนฺโทจำปาจันทร์๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.พระชัยวัฒน์กิตฺติญาโณช่างถม๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.พระสมพินิจสมสีโลผาแก้ว๓๔๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗.พระอาธรสนฺตกาโยเจริญพันธ์๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘.พระศักดิ์ดาจกฺกวโรสุทาศิริ๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙.พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐.พระมหาสุรศักดิ์ปสนฺนจิตฺโตเที่ยงกระโทก๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๑.พระมหาพุทธสวาทฐานกโรสิงห์สติ๒๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๒.สามเณรชัชภัฎกรพิพัฒน์๑๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓.พระสมพินิจ สมสีโล ผาแก้ว ๓๓๑๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.พระศักดา จกฺกวโร สุทาสิริ ๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.พระอุทัย อาภากโร ประทุม ๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์ ๒๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.พระนิทัศน์ ฐิตจิตโต สุนทรสิงห์ ๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.พระคณัสนันท์ ชยานนฺโท ทองเป๊ะ ๒๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรระพีพัฒน์ ประสานสิน ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรวีระชัย รัตโน ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรเจตดิลก ศรีสันต์ ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรกชกร โพธิจักร ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรคอนสะวัน ไชยจิต ๑๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตโต เที่ยงกระโทก ๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.พระรัตนะ ญาณเตโช แก้วมณีวงศ์ ๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.พระพุดสวาด ญานกโร สิงห์สติ ๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.พระมหาเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๘.พระมหาสุรศักดิ์ มหาวีโร ปานคำราม ๒๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๙.สามเณรยศกร สายสุข ๑๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๐.พระฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงศา ๒๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๑.สามเณรทินกร อภิรัตน์มนตรี ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๒.สามเณรมะโนลม วิไลสุก ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๓.สามเณรเอกสุวันนา วิลัย ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๔.สามเณรต่อศักดิ์ ทองยิ้ม ๑๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๕.พระเกียรติมงคล นาควโร นาคราช ๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๖.พระมหาอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๗.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๘.พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก ๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๙.สามเณรพุดสวาท สิงห์สติ ๒๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๐.สามเณรขันติศักดิ์ แก้วมณีวงศ์ ๑๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๑.พระเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.พระรังสรรค์ รวิวํโส กล้าจริง ๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.สามเณรสนธิ นามวงศ์ ๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๔.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๕.สามเณรกิตติพงศ์ กมลรักษ์ ๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.พระมหาคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๕๑๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๗.สามเณรยศกร สายสุข ๑๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๘.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๙.พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์ ๖๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๐.สามเณรแสงดาว โพธิราช ๑๙ป.๑-๒๒๕๖๐