ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๒เด็กชายเอกภพนางแพง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๓เด็กหญิงปริชญาใจคิด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๔เด็กชายเกียรติศักดิ์แสงพุฒ๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๕เด็กชายคณิศรใจคิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๖เด็กชายเควินไชยราช๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๗เด็กหญิงจันทรากลบกลิ่น๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๘เด็กหญิงจิราภรณ์คนขยัน๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๙เด็กชายฉลองชัยแก้วเนตร๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๐เด็กชายชาญณรงค์โคตรวงศ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๑เด็กชายทักษ์ดนัยโชติสนธิ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๒เด็กชายทัตดนัยอัครปะสา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๓เด็กหญิงพัชราภาพึ่งโพธิ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๔เด็กชายพันธกวินศรีทอง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๕เด็กชายพาทิศใจคิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๖เด็กหญิงเพ็ญพักตร์จันทร์เขียว๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๗เด็กชายรพีภัทรหลาทอง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๘เด็กชายเสรีพิสุทธิ์วณานิชย์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๙เด็กชายอดิศักดิ์ดวงบุตร๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๑๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๐เด็กหญิงอภิญญาบุญลา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๑เด็กหญิงอภิรสาสืบสนุก๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๒เด็กหญิงกนกกาญจน์พรมนิล๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๓เด็กชายกิติพัฒน์ทาก้อน๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๔เด็กชายฉัตรเงินเหมแดง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๕เด็กหญิงชัชญดาพรบัวกอ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๖เด็กชายพรวิสิทธิ์พันธ์โบ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๗เด็กชายพลพลคณะรัตน์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๘เด็กหญิงกชกรทิพระษาหาร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๙เด็กหญิงขวัญจิราโสภา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๒๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๐เด็กชายเขมกรคำน้อย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๑เด็กชายณัฏฐกิตติ์ทิพระสาหาร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๒เด็กชายณัฐพงษ์ยุตวัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๓เด็กชายทศพรสีหมอก๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๔เด็กชายธนกฤตแก่นสา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๕เด็กชายธนภูมิโพธิ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๖เด็กหญิงธนิตาสุขช่วย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๗เด็กชายธีระนันท์ชาสุรีย์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๘เด็กชายปวัตน์แพงจักร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๙เด็กชายรัฐภูมิทองแก้ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๓๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๐เด็กหญิงวรัญญาดาบุดดี๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๑เด็กชายวัชระพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๒เด็กชายวันชนะสิงห์เผ่น๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๓เด็กชายสายฟ้าสวนมะนัด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๖เด็กชายเจษฎาเท่าบุรี๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๗เด็กชายณัฐดนย์บุญชิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๘เด็กหญิงณัฐริกาเสน่หา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๙เด็กหญิงนารีรักษ์ศรีบุญเรือง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๐เด็กหญิงนิศาชลสายเมฆ๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๑เด็กชายปรมีมังคละพลัง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๔๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๒เด็กหญิงเพ็ชรดาอำนาจวงศ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๓เด็กชายภูรินท์เวชสุวรรณ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑