ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๒พระสายันต์ปยุตฺโตสาระพล๒๔๙๘๒๕๕๕น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๒.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๓พระภูมิมโนนาถกโรคำมณีวงศ์๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๓.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๔พระกัญญาขนฺติโกขันจันทา๒๕๓๑๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๔.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๕พระสุกอานันคมฺภีรธมฺโมแก้วปันยา๒๕๓๘๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๕.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๖พระวงศ์พะจันทร์สิริปญฺโญบุปผาวงค์๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๖.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๗พระเดชาสิริเตโชสาวะบุญ๒๕๓๐๒๕๖๑น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๗.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๘พระเจตพลสุมงฺคโลแก้วโท๒๕๓๗๒๕๖๑น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๘.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๙พระเกียรติศักดิ์ขนฺติสาโรสมพร๒๕๓๙๒๕๖๑น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๙.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๐สามเณรสมพรแก้วสุวรรณ๒๕๔๒๒๐๐๗น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๐.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๑สามเณรคำหมั้นอริยวงศ์๒๕๔๒๒๐๑๑น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๑.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๒สามเณรอุดไชใสแก้ว๒๕๔๔๒๐๑๒น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๒.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๓สามเณรแสงประเสริฐโพธิราช๒๕๔๔๒๐๑๕น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๓.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๔สามเณรสบู่กลมเกลี้ยง๒๕๔๗๒๐๑๗น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๔.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๕สามเณรวันเฉลิมลือหาร๒๕๔๗๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๕.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๖สามเณรภัสยศพิพิน๒๕๔๖๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๖.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๗สามเณรธีระพัฒน์ปัตถาพันธุ์๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๗.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๘สามเณรทองทวีแสนไชย์๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๘.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๙สามเณรบุพกรพรมทา๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๑๙.อบ ๔๑๖๑/๐๕๐๐สามเณรพรสวรรค์ไชยจิต๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี๒๕๖๑
๒๐.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๒พระฤทธิเดชอุตฺตโมธรรมวงศา๒๕๓๗๒๕๕๗น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๑.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๓พระณัฐพงษ์สุภโรบุญเพ็ง๒๕๑๕๒๕๕๗น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๒.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๔พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๓.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๕พระนนณพัฒน์อคฺคปญฺโญอุทก๒๕๓๔๒๕๕๙น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๔.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๖พระคณัสนันท์ชยานนฺโททองเป๊ะ๒๕๓๔๒๕๖๐น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๕.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๗สามเณรเอกสุวันนาวิลัยวัน๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๖.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๘สามเณรคอนสวรรค์ไชยจิตร๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๗.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๙สามเณรอภิภวัสอินทร์ชาติ๒๕๔๖น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๘.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๐สามเณรอนุรักษ์รักษาสัตย์๒๕๔๗น.ธ.โท๒๕๖๑
๒๙.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๑สามเณรต่อศักดิ์ทองยิ้ม๒๕๔๗น.ธ.โท๒๕๖๑
๓๐.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๒สามเณรสุรศักดิ์สุ่มมาตร์๒๕๔๗น.ธ.โท๒๕๖๑
๓๑.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๕พระวินัยฉนฺทโกนุชศรี๒๕๑๘๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๑
๓๒.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๖พระอุทัยสุมงฺคโลมูลไชย๒๕๒๒๒๕๖๐น.ธ.เอก๒๕๖๑
๓๓.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๗พระมหาพุธสวาทฐานกโรสิงห์สติ๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.เอก๒๕๖๑
๓๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๒พระกฤษณพงษ์กตปุญฺโญบุญชู๒๔๗๖๒๔๙๖น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๓พระไสวอนุตฺตโรชนะเทพ๒๕๑๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๔พระฤทธิเดชอุตฺตโมธรรมวงค์ศา๒๕๓๗๒๕๕๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๕พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓๘.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๖พระวีระภาสเขมวีโรศรีระดา๒๕๐๒๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓๙.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๗พระวิชัยธีรปญฺโญมาฆะวงค์๒๕๐๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๐.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๘พระสุระพงษ์สุนฺทโรไชยนิตย์๒๕๒๗๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๑.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๙พระชาลีสุรชโยสุขหอม๒๕๑๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๒.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๐พระคณัสนันท์ชยานนฺโททองเป๊ะ๒๕๓๔๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๓.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๑พระวิทวัฒน์โกวิโทภูสำรอง๒๕๓๗๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๒สามเณรเอกสุวันนาวิไลวัน๒๕๓๘น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๓สามเณรกชกรโพธิจักร๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๔สามเณรอนุรักษ์รักษาสัตย์๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๕สามเณรต่อศักดิ์ทองยิ้ม๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๘.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๖สามเณรบัณฑิตศรีมณี๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔๙.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๗สามเณรคอนสวรรค์ไชยจิต๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๕๐.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๘สามเณรสุรศักดิ์สุ่มมาตร์๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐