ที่อยู่ทางไปรษณีย์
วัดพิชโสภาราม
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒
บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์
พระครูสิริภาวนาภิรม (เจ้าอาวาส) โทร. ๐๘๖-๒๒๒-๒๕๒๗
สำนักงานกลาง โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๑๙ แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๐
ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑ แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑
สถานีวิทยุฯ โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๗๒, ๐๔๕-๒๑๘-๐๗๓
ช่องทางสำหรับติดตาม