การเดินจงกรม ๕ ระยะให้เพิ่มการเดินจงกรมเป็น ๕ ระยะ การนั่งเป็น ๕ ระยะ และการนอนเป็น ๕ ระยะ เมื่อต่อเข้ากับบทเดิมก็จะได้วิธีปฏิบัติ ดังนี้

เวลาเดินจงกรม เป็น ๕ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ ขวาย่างหนอ-ซ้ายย่างหนอ

ระยะที่ ๒ ยกหนอ-เหยียบหนอ

ระยะที่ ๓ ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ

ระยะที่ ๔ ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ

ระยะที่ ๕ ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ

ให้เดินระยะที่ ๑ – ๔ ระยะละ ๑๐ นาที เดินระยะ ๕, ๒๐ นาที รวมเป็น ๑ ชั่วโมง

เวลานั่ง เป็น ๕ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ

ระยะที่ ๔ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ-ถูกหนอ

(หมายเอาถูกก้นย้อยด้านขวาและซ้าย)

ระยะที่ ๕ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ-ถูกหนอ

(หมายเอาถูกเข่าด้านขวาและซ้าย)

ให้นั่ง ๑ ชั่วโมง

เวลานอน เป็น ๕ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ

ระยะที่ ๔ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ-ถูกหนอ

(หมายเอาถูกศีรษะด้านขวา)

ระยะที่ ๕ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ-ถูกหนอ

(หมายเอาถูกสะโพกด้านขวา)

ให้กำหนดพิจารณารู้เช่นนี้จนกว่าจะหลับไป