วิธีทำให้อายุยืน


๑. แผ่เมตตา ปล่อยสัตว์ที่เขาจะนำไปฆ่า

๒. บำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐

๓. ทำบุญต่ออายุ

๔. สวดมนต์สาธยาย เช่น สิริธิติ สักกัตวา นัตถิเม และอุณหัสสวิชัยสูตร เป็นต้น

๕. บำเพ็ญอนิมิตตเจโตสมาธิ

วิวิธีเจริญอนิมิตตเจโตสมาธิ


๑. ไหว้พระ

๒. ตั้งนะโม ๓ จบ

๓. ไตรสรณคมน์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ

๔. เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

๕. สมาทานพระกรรมฐาน

“อุกาสะ อุกาสะ ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหนและพันหน ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

๖. คำอธิษฐานจิต

“สาธุ สาธุ ขอให้สมาธิจิตของข้าพเจ้าดับแน่นิ่งอยู่ในอนิมิตตเจโตสมาธิ เป็นเวลา ๑๕ นาที พร้อมนี้ขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เป็นอยู่ในร่างกายนี้ จงหายไป ดับไป สิ้นไป สูญไป จากขันธสันดานของข้าพเจ้า อย่าได้กลับเกิดขึ้นมาอีก และขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวนาน ตลอดถึงกัลป์หรือเกินกว่ากัลป์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ”

๗. คำบริกรรม

นึกบริกรรมภาวนาว่า “จิตตัง อะนิมิตตัง” หรือ “จิตตัง นิพพานัง อะนิมิตตัง” ก็ได้ เอาสติตั้งไว้ที่ท้องพอง ท้องยุบ ภาวนาเรื่อยไปจนกว่าจะขาดความรู้สึก หรือได้เวลาอธิษฐานไว้

หมายเหตุ ถ้านั่ง ๓๐ นาที, ๑ ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ขอให้อธิษฐานเพิ่มขึ้นตามต้องการ ขอให้เพียรภาวนาทุกวัน ถ้านั่งลำบากให้นอนเอา แล้วบริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกว่าจะหลับรู้สึกตัวขึ้นมาให้ภาวนาต่อไป จนกว่าจะได้เวลาที่เราอธิษฐานจิตไว้